Check-in ถิ่นจุฬาฯ

รายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ เป็นรายการที่รวบรวมเรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งผลิตขึ้นเนื่องในวาระการเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิดีโอรายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ