สร้างรูป Profile CU100

ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการใช้รูป PROFILE ที่ติดตราสัญลักษณ์ CU100 ใน SOCIAL MEDIA

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปของคุณ

BROWSE

หากไม่สามารถเลือกรูปได้ กรุณาเปิดเว็บไซต์นี้ http://www.cu100.chula.ac.th/profile/ ด้วย Application อื่นๆ เช่น Google Chrome หรือ Safari

ขั้นตอนที่ 2: เลือกแบบและปรับแต่งขั้นตอนที่ 3: บันทึกรูป PROFILE CU100 ของคุณ

DOWNLOAD เลือกรูปใหม่