การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒

การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก ๔ คณะเมื่อแรกเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในคณะ แผนกวิชาอื่นๆเมื่อมีความพร้อมตามมาเป็นระยะๆ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา คือ ปรับปรุงคณะ แผนกวิชา ที่เปิดสอนแล้วให้มีความก้าวหน้าตามแบบสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาอยู่เสมอว่าถ้าวิชาใดจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็เปิดการเรียนการสอนสาขานั้นเพิ่มเติม ในระยะแรกอาจมีสถานะเป็นแผนกวิชา แต่เมื่อมีความพร้อมก็จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะในเวลาต่อมา

กลับหน้าหลัก