การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒

การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก ๔ คณะเมื่อแรกเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในคณะ แผนกวิชาอื่นๆเมื่อมีความพร้อมตามมาเป็นระยะๆ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา คือ ปรับปรุงคณะ แผนกวิชา ที่เปิดสอนแล้วให้มีความก้าวหน้าตามแบบสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาอยู่เสมอว่าถ้าวิชาใดจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็เปิดการเรียนการสอนสาขานั้นเพิ่มเติม ในระยะแรกอาจมีสถานะเป็นแผนกวิชา แต่เมื่อมีความพร้อมก็จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะในเวลาต่อมา

กลับหน้าหลัก
พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

เก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และ โปรโตซัว จำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากของจริง

๘๔
อุดมการณ์เพื่อมวลชน

อุดมการณ์เพื่อมวลชน

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนในระยะนั้นได้เข้ามามีบทบาททางด้านนี้ ที่เด่นมากเช่น จิตร ภูมิศักดิ์

๕๙
จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนิสิต โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

๓๐