การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒

การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก ๔ คณะเมื่อแรกเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในคณะ แผนกวิชาอื่นๆเมื่อมีความพร้อมตามมาเป็นระยะๆ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา คือ ปรับปรุงคณะ แผนกวิชา ที่เปิดสอนแล้วให้มีความก้าวหน้าตามแบบสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาอยู่เสมอว่าถ้าวิชาใดจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็เปิดการเรียนการสอนสาขานั้นเพิ่มเติม ในระยะแรกอาจมีสถานะเป็นแผนกวิชา แต่เมื่อมีความพร้อมก็จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะในเวลาต่อมา

กลับหน้าหลัก
หลักเฉลิมแห่งพระนคร

หลักเฉลิมแห่งพระนคร

ซึ่งหมายถึงจะต้องเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการขั้นสูง และการเป็นแหล่งผลิตบุคคลออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นหลักอันแสดงความมีอารยะของสยามประเทศ ที่สะท้อนความเป็นชาติที่มีพัฒนาการก้าวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งจะเป็นที่สนใจในหมู่นานาชาติมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปสังคมโลกได้หันมาสนใจโลกตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

๗๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งหน่วยงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายให้ครอบคลุมศิลปะทุกสาขาอย่างสมบูรณ์ เช่น วิจิตรศิลป์ เนรมิตศิลป์ ศิลปทฤษฎี ดุริยางค์และศิลปการแสดง เป็นต้น

๔๖