การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒

การขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก ๔ คณะเมื่อแรกเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในคณะ แผนกวิชาอื่นๆเมื่อมีความพร้อมตามมาเป็นระยะๆ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา คือ ปรับปรุงคณะ แผนกวิชา ที่เปิดสอนแล้วให้มีความก้าวหน้าตามแบบสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาอยู่เสมอว่าถ้าวิชาใดจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็เปิดการเรียนการสอนสาขานั้นเพิ่มเติม ในระยะแรกอาจมีสถานะเป็นแผนกวิชา แต่เมื่อมีความพร้อมก็จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะในเวลาต่อมา

กลับหน้าหลัก
คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งแผนกสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมอาชีพต่างๆแก่ประชาชน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ด้วย

๓๖
แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๕ ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบุวัตถุประสงค์ให้สร้างหอพักนิสิตหญิง

๒๙
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

ก้าวสำคัญของการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิตนักศึกษา ส่งผลให้สื่อมวลชนเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วย

๖๑