การจัดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ
๗๕

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนนี้ หากไทยได้พัฒนาความรู้หรือการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับประเทศหรือภูมิภาคต่างๆมากขึ้นเท่าใด โอกาสสำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศหรือการแข่งขันในสังคมนานาชาติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนความมั่นคงของชาติก็จะติดตามมามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นนอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคของไทยโดยตรงแล้ว ยังได้ขยายการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นเป็นลำดับด้วย อาทิยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา อินเดียศึกษา อเมริกันศึกษา และลาตินอเมริกาศึกษา ซึ่งประกอบด้วยทั้งการเปิดสอนหลักสูตรตลอดจนการค้นคว้าวิจัย และจัดพิมพ์ผลงานเผยแพร่ข้อมูลและความรู้สู่สังคมสำหรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างชัดเจน คือ แผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ โดยได้กำหนดให้สร้างความร่วมมือและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนนานาชาติ เพื่อสร้างบทบาทให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประตูสู่ภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งให้สร้างความเป็นศูนย์อ้างอิงทางวิชาการซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศด้วย

กลับหน้าหลัก