การประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๕๙

การประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๕๙

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙ เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสรณ์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าจำนวน ๙๘๒,๖๗๒.๔๗ บาท ให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการ บนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน ๑,๓๐๙ ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างอาคารก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป

กลับหน้าหลัก