การเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ
๗๓

การเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะหลักสูตรที่เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีกลักษณะหนึ่ง คือหลักสูตรไทยศึกษา ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์หลักสูตรนี้ถือกำเนิดขึ้นในพ.ศ.๒๕๓๔ โดยเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาซึ่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของไทย นอกจากหลักสูตรไทยศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยทางด้านไทยศึกษาขึ้นด้วย คือ สถาบันไทยศึกษา ซึ่งมีกำเนิดมาจากโครงการไทยศึกษาของฝ่ายวิชาการ และต่อมาได้เริ่มดำเนินโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (The Project of Empowering Network for International Thai Studies, ENITS) ขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านไทยศึกษาในระดับนานาชาติแก่มหาวิทยาลัยของไทย และสร้างเครือข่ายไทยศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

กลับหน้าหลัก