การเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ
๗๓

การเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะหลักสูตรที่เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีกลักษณะหนึ่ง คือหลักสูตรไทยศึกษา ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาชาติ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์หลักสูตรนี้ถือกำเนิดขึ้นในพ.ศ.๒๕๓๔ โดยเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาซึ่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของไทย นอกจากหลักสูตรไทยศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยทางด้านไทยศึกษาขึ้นด้วย คือ สถาบันไทยศึกษา ซึ่งมีกำเนิดมาจากโครงการไทยศึกษาของฝ่ายวิชาการ และต่อมาได้เริ่มดำเนินโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (The Project of Empowering Network for International Thai Studies, ENITS) ขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านไทยศึกษาในระดับนานาชาติแก่มหาวิทยาลัยของไทย และสร้างเครือข่ายไทยศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

กลับหน้าหลัก
พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์คณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๒๐๐ ปี

๗๘
โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในชนบท

โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในชนบท

โดยการส่งนิสิตนักศึกษาออกไปเผยแพร่ความรู้กับประชาชนในชนบททั่วประเทศ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การใช้สิทธิในการเรียกร้องตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

๖๓
พระบรมราชูปถัมภก

พระบรมราชูปถัมภก

สืบเนื่องเป็นพระราชปฏิบัติว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกของสถาบันแห่งนี้

๑๒