กำเนิดสโมสรนิสิต
๒๖

กำเนิดสโมสรนิสิต

การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในระบบสากล ไม่ได้จำกัดเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนิสิตด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๕ จุดมุ่งหมายของการตั้งสโมสร คือ เพื่ออบรมให้นิสิตรู้จักปกครองรักษาตนเอง เพื่อฝึกหัดให้นิสิตรู้จักช่วยเหลือกัน และเพื่อให้เป็นที่เชื่อมการสมาคมในหมู่อาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตใหม่ ซึ่งต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ประทานเงินทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างตึกจักรพงษ์ให้เป็นที่ทำการของสโมสรนิสิต และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผู้เป็นพระบิดา

สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
กลับหน้าหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ

เมื่อพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป การที่บุคคลในคณะรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งสำคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้นำคณะราษฎรได้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก

๒๒
การผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

การผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “ศศินทร์” เป็นชื่อสถาบันโดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

๗๒
จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนิสิต โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

๓๐