กำเนิดสโมสรนิสิต
๒๖

กำเนิดสโมสรนิสิต

การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในระบบสากล ไม่ได้จำกัดเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนิสิตด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๕ จุดมุ่งหมายของการตั้งสโมสร คือ เพื่ออบรมให้นิสิตรู้จักปกครองรักษาตนเอง เพื่อฝึกหัดให้นิสิตรู้จักช่วยเหลือกัน และเพื่อให้เป็นที่เชื่อมการสมาคมในหมู่อาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตใหม่ ซึ่งต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ประทานเงินทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างตึกจักรพงษ์ให้เป็นที่ทำการของสโมสรนิสิต และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผู้เป็นพระบิดา

สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
กลับหน้าหลัก