คณะกรรมการดำริรูปการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘

คณะกรรมการดำริรูปการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการสอนไปได้ระยะหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเจ้านายหลายพระองค์ที่ทรงมีประสบการณ์ทางการศึกษา ได้ทรงเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลมากขึ้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการดำริรูปการแห่งจุฬาลงกรณ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๓ คณะกรรมการชุดนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการบริหารและวิชาการ โดยได้พิจารณาพระดำริของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ซึ่งได้ทรงเสนอมาก่อนหน้านี้ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ รวมทั้งตัวอย่างประกอบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย แนวคิดและประเด็นการพิจารณาสำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ที่ต่อมาได้มีผลในทางปฏิบัติ เช่น การสร้างความชัดเจนให้แก่สถานภาพของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น การวางระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คณะกรรมการดำริรูปการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เป็นประธานกรรมการ ทรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชแพทยาลัยและอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยพระองค์แรก ทรงมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาแพทยศาสตร์ และการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในระยะเริ่มแรกด้วย
๒. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นกรรมการ
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงธรรมการ
๕. อำมาตย์เอก พระยามไหสวรรย์ เป็นกรรมการผู้แทนกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

กลับหน้าหลัก
จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนิสิต โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

๓๐
พระราชปณิธาน

พระราชปณิธาน

“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉนั้น จึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”

ข้อตกลงการผลิตนักปกครองสู่สังคมไทย

ข้อตกลงการผลิตนักปกครองสู่สังคมไทย

เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของการก่อตั้งโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งสืบเนื่องต่อมายังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง คือการผลิตบุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการสายปกครองให้กับกระทรวงมหาดไทย

๕๘