คณะจิตวิทยา
๔๗

คณะจิตวิทยา

การศึกษาวิชาจิตวิทยาเริ่มมีในหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ต่อมามีฐานะเป็นแผนกวิชาในคณะครุศาสตร์ และสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๑๗ ซึ่ง
นับเป็นหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ใน พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์และจัดตั้งเป็นคณะจิตวิทยา

กลับหน้าหลัก