คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
๓๗

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ใน พ.ศ.๒๔๘๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเปิด “แผนกวิชาการบัญชี” และ “แผนกวิชาพาณิชยศาสตร์” ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้คนไทยเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้ประชาชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะแรกสังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๘๓ ได้จัดหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระแยกจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ยังอาศัยบางส่วนของตึกอักษรศาสตร์เป็นสำนักงานและที่เรียน และเมื่อจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารเรียนใหม่ในบริเวณที่ตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในปัจจุบัน คือ อาคารไชยยศสมบัติ ๑,๒ และ ๓

กลับหน้าหลัก