คณะเภสัชศาสตร์
๓๕

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์มีกำเนิดสืบเนื่องจาก “แผนกแพทย์ผสมยาโรงเรียนราชแพทยาลัย” หรือ “โรงเรียนปรุงยา” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ ดังนั้นในระยะแรกการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์จึงได้รวมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ได้มีการแยกการศึกษาเภสัชศาสตร์ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และตั้งเป็นแผนกเภสัชศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๖ เมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกเภสัชศาสตร์จึงแยกออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระยะหนึ่ง และกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งใน พ.ศ.๒๕๑๔

กลับหน้าหลัก