คณะเภสัชศาสตร์
๓๕

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์มีกำเนิดสืบเนื่องจาก “แผนกแพทย์ผสมยาโรงเรียนราชแพทยาลัย” หรือ “โรงเรียนปรุงยา” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ ดังนั้นในระยะแรกการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์จึงได้รวมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ได้มีการแยกการศึกษาเภสัชศาสตร์ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และตั้งเป็นแผนกเภสัชศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๖ เมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกเภสัชศาสตร์จึงแยกออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระยะหนึ่ง และกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งใน พ.ศ.๒๕๑๔

กลับหน้าหลัก
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

จัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ของที่ทรงได้รับพระราชทานลายพระหัตถ์และพระราชหัตถเลขาระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงประวัติของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือ

๘๘
วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๙๙
CU Writer

CU Writer

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยความร่วมมือจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า จุฬาเวิร์ด หรือ เวิร์ดจุฬา หรือ CW

๕๓