คณะเภสัชศาสตร์
๓๕

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์มีกำเนิดสืบเนื่องจาก “แผนกแพทย์ผสมยาโรงเรียนราชแพทยาลัย” หรือ “โรงเรียนปรุงยา” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ ดังนั้นในระยะแรกการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์จึงได้รวมอยู่ในคณะแพทยศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ได้มีการแยกการศึกษาเภสัชศาสตร์ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และตั้งเป็นแผนกเภสัชศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๖ เมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกเภสัชศาสตร์จึงแยกออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระยะหนึ่ง และกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งใน พ.ศ.๒๕๑๔

กลับหน้าหลัก
พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

เก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และ โปรโตซัว จำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากของจริง

๘๔
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

จัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ และภาพถ่ายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพิมพ์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพภาพถ่ายสีเชิงศิลปะ

๘๓
คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เคียงกับรัฐบาลประกาศให้ประชาชนเลิกกินหมากและชี้ให้เห็นโทษของการกินหมาก

๓๘