คณะเศรษฐศาสตร์
๔๓

คณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวมแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และแผนกวิชาการคลังในคณะรัฐศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๑๓

กลับหน้าหลัก