จากตำแหน่งผู้บัญชาการสู่อธิการบดี
๑๙

จากตำแหน่งผู้บัญชาการสู่อธิการบดี

ในระยะแรกเริ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีตำแหน่งอธิการบดีเช่นในปัจจุบัน ตำแหน่งที่เทียบเท่ากัน คือ “ผู้บัญชาการ” ซึ่งประกอบด้วย

  • พระยาอนุกิจวิธูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๐ – ๒๔๖๘
  • พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนที่ ๒ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๒ – ๒๔๗๔

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยมาสู่ระบบใหม่ที่มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมาเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารเรียกว่า สภามหาวิทยาลัย และเปลี่ยนตำแหน่งบริหารสูงสุดเป็นตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งจะได้รับเลือกโดยสภามหาวิทยาลัย และจะต้องอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่กำหนด

ศาสตราจารย์ ดร.เอ. จี. เอลลิส(A.G. Ellis) ชาวอเมริกัน ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๘ – วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๙ ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ด้วย

กลับหน้าหลัก
พิพิธพัสดุ์ไท-กะได

พิพิธพัสดุ์ไท-กะได

เป็นที่รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย พร้อมเครื่องประดับของสตรีชนเผ่าไท-กะได และชนเผ่าในแขวงเขตเซกอง ลาวใต้

๘๑
พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

เก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และ โปรโตซัว จำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากของจริง

๘๔
หลักเฉลิมแห่งพระนคร

หลักเฉลิมแห่งพระนคร

ซึ่งหมายถึงจะต้องเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการขั้นสูง และการเป็นแหล่งผลิตบุคคลออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นหลักอันแสดงความมีอารยะของสยามประเทศ ที่สะท้อนความเป็นชาติที่มีพัฒนาการก้าวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก