จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ
๒๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ

พ.ศ.๒๔๗๙ พันเอกหลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๘๑ เมื่อพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป การที่บุคคลในคณะรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งสำคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้นำคณะราษฎรได้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก

รัฐบาลภายใต้การนำของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเวลาต่อมา ได้ประกาศนโยบายสร้างชาติเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ลัทธิผู้นำนิยมและลัทธิชาตินิยม เน้นการสร้างเอกลักษณ์ของคนไทย ทั้งนี้การศึกษาเป็นหนทางหนึ่งของกระบวนการที่จะทำให้นโยบายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะนี้จึงมีการขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ของชาติเป็นสำคัญ เช่น ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น

ภาพตึกคณะต่างๆ รุ่นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยนั้น คือ เรียบง่าย มีรูปทรงเส้นสายที่ดูแข็งกร้าว ไม่มีลวดลายแบบประเพณีตกแต่ง
กลับหน้าหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

การเข้าช่วยเหลือและแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เป็นสิ่งจำเป็นในลำดับแรก

๖๖
พระราชปณิธาน

พระราชปณิธาน

“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉนั้น จึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน รากฐานการกำเนิดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน รากฐานการกำเนิดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สร้างจุฬาฯ คือสร้างปัญญาชน