จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ
๒๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยสร้างชาติ

พ.ศ.๒๔๗๙ พันเอกหลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๘๑ เมื่อพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป การที่บุคคลในคณะรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งสำคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้นำคณะราษฎรได้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก

รัฐบาลภายใต้การนำของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเวลาต่อมา ได้ประกาศนโยบายสร้างชาติเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ลัทธิผู้นำนิยมและลัทธิชาตินิยม เน้นการสร้างเอกลักษณ์ของคนไทย ทั้งนี้การศึกษาเป็นหนทางหนึ่งของกระบวนการที่จะทำให้นโยบายดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะนี้จึงมีการขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ของชาติเป็นสำคัญ เช่น ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น

ภาพตึกคณะต่างๆ รุ่นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยนั้น คือ เรียบง่าย มีรูปทรงเส้นสายที่ดูแข็งกร้าว ไม่มีลวดลายแบบประเพณีตกแต่ง
กลับหน้าหลัก
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งหน่วยงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายให้ครอบคลุมศิลปะทุกสาขาอย่างสมบูรณ์ เช่น วิจิตรศิลป์ เนรมิตศิลป์ ศิลปทฤษฎี ดุริยางค์และศิลปการแสดง เป็นต้น

๔๖
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

ก้าวสำคัญของการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิตนักศึกษา ส่งผลให้สื่อมวลชนเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วย

๖๑
หอสมุดดนตรีไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดดนตรีไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อรองรับพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งอนุรักษ์วิชาการทางด้านดนตรีไทยอันเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นเอกราชของชาติไทย

๙๖