พิพิธพัสดุ์ไท-กะได
๘๑

พิพิธพัสดุ์ไท-กะได

พิพิธพัสดุ์ไท-กะได ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ เป็นที่รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย พร้อมเครื่องประดับของสตรีชนเผ่าไท-กะได และชนเผ่าในแขวงเขตเซกอง ลาวใต้ พิพิธพัสดุ์แห่งนี้สืบเนื่องมาจากการวิจัยภาคสนามของอาจารย์นักวิจัย ๒ ท่าน คือ ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ และ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ซึ่งได้จัดทำโครงการนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕

กลับหน้าหลัก
หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่เชื่อมเข้าสู่ระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet)

หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่เชื่อมเข้าสู่ระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่เชื่อมเข้าสู่ระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ตได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕๔
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เป็นศิลปะขั้นสุดยอดในยุคหนึ่งแห่งวิชาการดุริยางคศิลป์ไทยต้องใช้บุคคลที่พร้อมด้วยทักษะและประสบการณ์ผิดกว่าการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์อื่นๆ

๙๗
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง

เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๒ เพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์

๘๙