พิพิธพัสดุ์ไท-กะได
๘๑

พิพิธพัสดุ์ไท-กะได

พิพิธพัสดุ์ไท-กะได ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ เป็นที่รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย พร้อมเครื่องประดับของสตรีชนเผ่าไท-กะได และชนเผ่าในแขวงเขตเซกอง ลาวใต้ พิพิธพัสดุ์แห่งนี้สืบเนื่องมาจากการวิจัยภาคสนามของอาจารย์นักวิจัย ๒ ท่าน คือ ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ และ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ซึ่งได้จัดทำโครงการนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕

กลับหน้าหลัก