พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
๘๗

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

“เรารู้จักตนเองได้ด้วยการรู้จักธรรมชาติและชีวิตรอบตัวเรา อยากศึกษา อยากสนุกเพลิดเพลิน ควรมาชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ตึก ชีววิทยา ๑ ชั้น ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาแต่เดิมรวมทั้งที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและการอนุรักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ตัวอย่างตะพาบ ม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกเป็นต้น นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย

กลับหน้าหลัก