พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์
๘๔

พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

พิพิธภัณฑ์นี้ ตั้งอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเริ่มจากการที่หน่วยปรสิตวิทยาได้จัดหาเก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และ โปรโตซัว จำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากของจริงกระทั่งมีจำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยตัวอย่างพยาธิดอง ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีตัวพยาธิ เห็บ ไรและสไลด์ถาวรของปรสิตทุกประเภท ทั้งปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงในบ้าน และสัตว์ป่า

กลับหน้าหลัก