พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์
๘๔

พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

พิพิธภัณฑ์นี้ ตั้งอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเริ่มจากการที่หน่วยปรสิตวิทยาได้จัดหาเก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และ โปรโตซัว จำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากของจริงกระทั่งมีจำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยตัวอย่างพยาธิดอง ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีตัวพยาธิ เห็บ ไรและสไลด์ถาวรของปรสิตทุกประเภท ทั้งปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงในบ้าน และสัตว์ป่า

กลับหน้าหลัก
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

“…ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง…”

๑๔
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสู่ชนบทและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสู่ชนบทและ สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖๙
หลักเฉลิมแห่งพระนคร

หลักเฉลิมแห่งพระนคร

ซึ่งหมายถึงจะต้องเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการขั้นสูง และการเป็นแหล่งผลิตบุคคลออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นหลักอันแสดงความมีอารยะของสยามประเทศ ที่สะท้อนความเป็นชาติที่มีพัฒนาการก้าวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก