สภานิสิตรุ่นแรก เมื่อ “ประชาธิปไตยเบ่งบาน”
๓๑

สภานิสิตรุ่นแรก เมื่อ “ประชาธิปไตยเบ่งบาน”

กระแสประชาธิปไตยเบ่งบานหลังกรณี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานของนิสิตด้วยโดยเปลี่ยนจากระบบสโมสรแบบเดิม คือ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม.) มาเป็นองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) มีการจัดตั้งสภานิสิตขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของนิสิต รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องงบประมาณ โดยมีตัวแทนของนิสิตแต่ละคณะเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นการจำลองแบบตามระบบรัฐสภา สภานิสิตที่มีการเลือกตั้งโดยตรงของนิสิตเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ มีการตั้งพรรคตัวแทนของนิสิตขึ้นมาแข่งขันกันเช่นเดียวกับพรรคการเมืองภายนอก

กลับหน้าหลัก
หลักเฉลิมแห่งพระนคร

หลักเฉลิมแห่งพระนคร

ซึ่งหมายถึงจะต้องเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการขั้นสูง และการเป็นแหล่งผลิตบุคคลออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นหลักอันแสดงความมีอารยะของสยามประเทศ ที่สะท้อนความเป็นชาติที่มีพัฒนาการก้าวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนด เสื้อครุยบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓ ขึ้น

๑๓
การสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ: ประมุขนานาชาติเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ: ประมุขนานาชาติเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗๖