สภานิสิตรุ่นแรก เมื่อ “ประชาธิปไตยเบ่งบาน”
๓๑

สภานิสิตรุ่นแรก เมื่อ “ประชาธิปไตยเบ่งบาน”

กระแสประชาธิปไตยเบ่งบานหลังกรณี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานของนิสิตด้วยโดยเปลี่ยนจากระบบสโมสรแบบเดิม คือ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม.) มาเป็นองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) มีการจัดตั้งสภานิสิตขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของนิสิต รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องงบประมาณ โดยมีตัวแทนของนิสิตแต่ละคณะเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นการจำลองแบบตามระบบรัฐสภา สภานิสิตที่มีการเลือกตั้งโดยตรงของนิสิตเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ มีการตั้งพรรคตัวแทนของนิสิตขึ้นมาแข่งขันกันเช่นเดียวกับพรรคการเมืองภายนอก

กลับหน้าหลัก