หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๒

หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อครั้งศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทย จึงได้รวบรวมและจัดหาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงมาเก็บรักษาไว้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะอันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไปตลอดจนผู้พบเห็น

ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง จึงได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๔ เป็นวันจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ เป็นสถานที่จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมไว้ โดยมีผลงานทางศิลปะของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิลปินโดยทั่วไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอต่อประชาชนอยู่เป็นประจำ

กลับหน้าหลัก
พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา

พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา

เป็นพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับวัฏจักรของหิน แร่ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณี ซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ

๘๕
จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จากกิจกรรมสู่ประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนิสิต โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

๓๐
แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๕ ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบุวัตถุประสงค์ให้สร้างหอพักนิสิตหญิง

๒๙