หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๒

หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อครั้งศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทย จึงได้รวบรวมและจัดหาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงมาเก็บรักษาไว้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะอันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไปตลอดจนผู้พบเห็น

ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง จึงได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๔ เป็นวันจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ เป็นสถานที่จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมไว้ โดยมีผลงานทางศิลปะของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิลปินโดยทั่วไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอต่อประชาชนอยู่เป็นประจำ

กลับหน้าหลัก