อุดมการณ์เพื่อมวลชน
๕๙

อุดมการณ์เพื่อมวลชน

ในระยะหลัง พ.ศ.๒๔๙๒ ได้เกิดกระแสความสนใจแนวคิดสังคมนิยมเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางความคิดในเรื่องการมีสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในสังคม นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนในระยะนั้นได้เข้ามามีบทบาททางด้านนี้ ที่เด่นมากเช่น จิตร ภูมิศักดิ์

จิตร ภูมิศักดิ์ เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นนักคิดด้านการเมือง นักประวัติศาสตร์ และนักภาษาศาสตร์ นับเป็นนักปราชญ์และนักปฏิวัติทางความคิดและวิชาการคนสำคัญของประเทศไทย เป็นนักวิชาการคนแรกๆ ที่กล้าถกเถียงด้วยวิธีคิดที่มีเหตุผลและลุ่มลึก มีความโดดเด่นจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการที่แปลกใหม่และลึกซึ้ง ขณะเดียวกัน ยังมีความคิดต่อต้านระบบเผด็จการและการใช้อำนาจเหนือประชาชนมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและนับได้ว่าเป็นปัญญาชนคนสำคัญที่มีผู้รู้จักมากคนหนึ่งของสมัยปัจจุบัน

เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฎร์ สักพันชาติจักสู้ด้วยหฤหรรษ์
แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน จะน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน

จิตร ภูมิศักดิ์

กลับหน้าหลัก
ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนด เสื้อครุยบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓ ขึ้น

๑๓
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยในสาขาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานด้านวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนำไปสู่การสร้างและขยายความสามารถของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการและการวิจัย

๔๑
บัณฑิตหญิงรุ่นแรก

บัณฑิตหญิงรุ่นแรก

นิสิตหญิงรุ่นแรกที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ และจบการศึกษา ๖ คน

๒๘