เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕๒

เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalinet (Chulalongkorn University Library Information Network) หรือเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือต้นแบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสถาบันวิทยบริการได้พัฒนาการให้บริการขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ห้องสมุดทุกแห่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดทุกแห่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นับตั้งแต่แรกเริ่ม คือ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการมาโดยลำดับ ทั้งการสืบค้นสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้บริการพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนการสืบค้น ซึ่งมีสมาชิกห้องสมุดเครือข่ายรวม ๓๘ แห่ง

กลับหน้าหลัก
CU Writer

CU Writer

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยความร่วมมือจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า จุฬาเวิร์ด หรือ เวิร์ดจุฬา หรือ CW

๕๓
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

๑ ใน ๑๑ พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ภายใต้เทคนิคที่เรียกว่า Plastinated human bodies ซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน

๗๗
บัณฑิตหญิงรุ่นแรก

บัณฑิตหญิงรุ่นแรก

นิสิตหญิงรุ่นแรกที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ และจบการศึกษา ๖ คน

๒๘