เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕๒

เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalinet (Chulalongkorn University Library Information Network) หรือเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือต้นแบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสถาบันวิทยบริการได้พัฒนาการให้บริการขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ห้องสมุดทุกแห่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดทุกแห่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นับตั้งแต่แรกเริ่ม คือ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการมาโดยลำดับ ทั้งการสืบค้นสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้บริการพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนการสืบค้น ซึ่งมีสมาชิกห้องสมุดเครือข่ายรวม ๓๘ แห่ง

กลับหน้าหลัก