แรกเริ่มมีนิสิตหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๗

แรกเริ่มมีนิสิตหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีนิสิตหญิงเข้ามาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นรุ่นแรก โดยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขั้นเตรียมแพทย์ นับเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก ในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของไทยที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสหศึกษาเป็นครั้งแรก ผู้ริเริ่มโครงการทดลองรับนิสิตหญิงเข้าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถสรรหานักเรียนหญิงที่จบชั้นมัธยมบริบูรณ์ (มัธยม ๘) จำนวน ๗ คน ทดลองเข้าเรียนเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ เป็นรุ่นแรก

กลับหน้าหลัก
หลักเฉลิมแห่งพระนคร

หลักเฉลิมแห่งพระนคร

ซึ่งหมายถึงจะต้องเป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งศึกษาศิลปวิทยาการขั้นสูง และการเป็นแหล่งผลิตบุคคลออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งยังเป็นหลักอันแสดงความมีอารยะของสยามประเทศ ที่สะท้อนความเป็นชาติที่มีพัฒนาการก้าวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

๑ ใน ๑๑ พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ภายใต้เทคนิคที่เรียกว่า Plastinated human bodies ซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน

๗๗
พัฒนาการของ ๔ คณะแรกเริ่ม

พัฒนาการของ ๔ คณะแรกเริ่ม

ครั้นเวลาผ่านไป ๔ คณะแรกเริ่มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการไปตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม

๓๓