แรกเริ่มมีนิสิตหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๗

แรกเริ่มมีนิสิตหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีนิสิตหญิงเข้ามาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นรุ่นแรก โดยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขั้นเตรียมแพทย์ นับเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก ในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของไทยที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสหศึกษาเป็นครั้งแรก ผู้ริเริ่มโครงการทดลองรับนิสิตหญิงเข้าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถสรรหานักเรียนหญิงที่จบชั้นมัธยมบริบูรณ์ (มัธยม ๘) จำนวน ๗ คน ทดลองเข้าเรียนเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ เป็นรุ่นแรก

กลับหน้าหลัก