โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนในมหาวิทยาลัยและระยะหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดสอนระดับมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาเอง ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๘๐ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อเตรียมการศึกษาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขึ้น คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๙ นิสิตที่จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อน ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาอีกครั้ง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษาและตัดชื่อให้เหลือเพียง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” และนับจากนี้ไปหากนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียนอื่นทั่วไป

กลับหน้าหลัก
การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานทะเบียนนิสิต

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานทะเบียนนิสิต

พ.ศ.๒๕๑๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งหน่วยทะเบียนกลางขึ้นสังกัดฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิตและบริการด้านการลงทะเบียนของนิสิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

๕๑
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ถือกำเนิดมาจากแผนกฝึกหัดครูซึ่งเป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔๐
แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๕ ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบุวัตถุประสงค์ให้สร้างหอพักนิสิตหญิง

๒๙