โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนในมหาวิทยาลัยและระยะหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดสอนระดับมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาเอง ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๘๐ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อเตรียมการศึกษาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขึ้น คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๙ นิสิตที่จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อน ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาอีกครั้ง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษาและตัดชื่อให้เหลือเพียง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” และนับจากนี้ไปหากนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียนอื่นทั่วไป

กลับหน้าหลัก