โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนในมหาวิทยาลัยและระยะหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดสอนระดับมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาเอง ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๘๐ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อเตรียมการศึกษาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขึ้น คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๙ นิสิตที่จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อน ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาอีกครั้ง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษาและตัดชื่อให้เหลือเพียง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” และนับจากนี้ไปหากนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียนอื่นทั่วไป

กลับหน้าหลัก
วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๙๙
การผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

การผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “ศศินทร์” เป็นชื่อสถาบันโดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

๗๒
พระราชปณิธาน

พระราชปณิธาน

“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉนั้น จึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”