๔ คณะเริ่มแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔ คณะเริ่มแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในยุคแรกสถาปนามีการจัดการเรียนการสอนเป็น ๔ คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฏฐประศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ๒๘ สาขาวิชา มีนิสิตทุกคณะ รวม ๓๘๐ คน โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรก่อนยังไม่ถึงขั้นปริญญา ในเวลาต่อมาคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแรกที่จัดการเรียนการสอนถึงขั้นปริญญาได้

๑. คณะแพทยศาสตร์(โรงเรียนราชแพทยาลัยเดิม) ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช วังหลัง ธนบุรี พระยาเวชสิทธิพิลาส (จรัส วิภาตแพทย์) อาจารย์ราชแพทยาลัยเป็นคณบดี
๒. คณะรัฏฐประศาสนศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิชาปกครอง ตั้งอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ ถนนสนามม้า (ตึกบัญชาการหรือตึกคณะอักษรศาสตร์ในเวลาต่อมา) พระยาวิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นคณบดี
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ตึกเดียวกับคณะรัฏฐประศาสนศาสตร์ พระยานิพัทธกุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) เป็นคณบดี
๔. คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั้งวิชาอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตปีแรกๆ ของคณะอื่นทั้ง ๓ คณะ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี เป็นคณบดี คณะนี้ตั้งอยู่ที่วังวินด์เซอร์ (ปัจจุบัน คือ บริเวณสนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ)
วังวินด์เซอร์
กลับหน้าหลัก