CU Writer
๕๓

CU Writer

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อให้เกิด CU Writer ขึ้น CU Writer เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยความร่วมมือจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า จุฬาเวิร์ด หรือ เวิร์ดจุฬา หรือ CW เป็นโปรแกรมประมวลคำสัญชาติไทย ทำงานบนเอ็มเอสดอส ในยุคก่อนที่จะมีวินโดวส์ ๙๕ เกิดขึ้น เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำงานโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รุ่นพร้อมกับเสียงเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดๆ ก็จะเข้าสู่พื้นที่ทำงาน

กำเนิดของ CU Writer คือ ใน พ.ศ.๒๕๓๒ นายสำนวน หิรัญวงษ์ ได้เริ่มการพัฒนาโปรแกรม CU Writer ขึ้น ในระยะแรกเป็นรุ่นทดลอง ใช้เฉพาะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน จนประสบผลสำเร็จ จึงได้เผยแพร่รุ่น ๑.๑ อย่างเป็นทางการผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๖ จึงหยุดการพัฒนา รุ่นสุดท้ายคือรุ่น ๑.๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มความสามารถในการสร้างนิพจน์หรือสมการทางคณิตศาสตร์ เพิ่มการเลือกอักษรได้สี่แบบ พร้อมทั้งวิธีการแยกพยางค์โดยใช้พจนานุกรม CU Writer เป็นโปรแกรมสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถคัดลอกสำเนาได้ฟรี รวมทั้งมีการนำโปรแกรมนี้มาใช้สอนเป็นหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสถานศึกษาต่างๆ ด้วย

กลับหน้าหลัก
หอศิลปวิทยนิทรรศน์

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

เป็นแหล่งความรู้สำหรับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทำการทดลอง ค้นคว้าเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ ที่นอกเหนือกฎเกณฑ์เดิมๆ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์คือทักษะสำคัญของการอยู่รอดของบัณฑิตในโลกวันหน้า”

๙๓
ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ครุย อาภรณ์แห่งปัญญา

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนด เสื้อครุยบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓ ขึ้น

๑๓
คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เคียงกับรัฐบาลประกาศให้ประชาชนเลิกกินหมากและชี้ให้เห็นโทษของการกินหมาก

๓๘